เทวี โฮม บ้านฉาง-หาดพลา

บ้านแนวคิดใหม่

นวัตกรรมถ่ายเทอากาศ
เทคโนโลยี โซล่าเซลล์

Eco-Housing Design นวัตกรรมบ้านเย็น อยู่สบาย

Eco-Housing Design หรือชื่อเต็มๆ ว่า Ecological Housing Design คือการออกแบบโดยคำนึงถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยที่การใช้นั้น ช่วยในการประหยัดพลังงาน ในภาวะที่อากาศ หรืออุณภูมิของโลกเราสูงขึ้นเรื่อย ๆ มนุษย์เราก็เริ่มคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นนวัตกรรมเกี่ยวกับบ้านจึงเกิดขึ้นเพราะบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย4 ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์บ้านพักอาศัยหลายหลังมักถูกสร้างโดยลืมนึกถึงสภาพภูมิอากาศที่บ้านตั้งอยู่ หรือใช้วัสดุไม่เหมาะสม รวมถึงการอยู่อาศัยอย่างไม่สอดคล้องกับเมืองร้อน ทำให้ต้องมาแก้ไขภายหลังสร้างเสร็จโดยการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน และทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นดังนั้นการออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาโดยทั่วไปแล้วนั้นมีแนวทางการออกแบบ 2 รูปแบบหลักๆ คือ แบบอาศัยเครื่องจักรกล (Active Design) และแบบเน้นพึ่งพาธรรมชาติ (Passive Design) ซึ่งทั้งสองรูปแบบพยายามจะให้เกิดภาวะอยู่สบาย